iPultГалерија на икони - Охрид

Галеријата на охридски икони се наоѓа близу музејскиот комплекс на црквата Св. Богородица Перивлепта. Колекцијата опфаќа повеќе икони, но околу 30-ина од нив се оценети како врвни уметнички дела, кои се создадени во еден подолг период, од XI до XIX век.

Контакт инфо

Лице за контакт: 046/251-935

Адреса: Климентов Универзитет

Работно време: 09:00-15:00