iPultВАТЕКС ДООЕЛ Охрид

Сервис полнење и продажба на сите видови ПП апарати. Издавање потврди за обученост за ракување со ПП апарати со издадена лиценца бр. 08-008 од Дирекцијата за заштита и спасување на Р. Македонија. Испитување и продажба на хидрантска опрема, испитување на нисконапонска и громобранска инсталација. Со лиценци бр. 02-003 за стабилни системи, издадена од Дирекцијата за заштита и спасување на Р. Македонија. Изработка на планови за заштита од пожар, евакуација и спасување. Изработка на елаборат за заштита на животната средина. Продажbа на заштитна облека и заштитни средства

Контакт инфо

Лице за контакт: тел/факс.+ 389 (0)46 255 548 моб. +389 (0)70 331 407

Адреса: Ул.Кленоец бб 6000 Охрид

Работно време: 10:00 - 16:00